Het bestuur

Het bestuur is zeer actief betrokken bij Kenza Foundation. Zij bepalen het beleid, de ontwikkeling en volgen zij de dagelijkse algemene gang van zaken binnen de organisatie. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor een bestuursvergadering.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • John Olsen – Voorzitter
 • Daniela Bhailal – Penningmeester
 • Open vacature – Secretaris

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De directie
De directie bepaalt het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. De taken, bevoegdheden en werkwijze zijn vastgelegd in het directiereglement. De directie geeft het bestuur alle informatie die nodig is voor de uitoefening van zijn taak.

De directie van Kenza Foundation is als volgt samengesteld: 

Ravenna Kotadiny
a.i. Programmadirecteur  / Zakelijke leider

Emiliano Kotadiny
a.i. Operationeel directeur

Ons team bestaat uit de volgende medewerker(s):

 • Alyah Kotadiny – programmamanager (afdeling Kenza Music en Message Of Love)

Ambassadeurs
Om het verhaal van Kenza Foundation te vertellen en te ondersteunen zijn onze ambassadeurs enorm belangrijk. Zij zetten zich op vrijwillige basis in voor de foundation en genereren aandacht voor onze diverse programma’s, projecten en activiteiten. Op deze manier worden steeds meer mensen en organisaties bekend met onze foundation.

De samenwerkingspartners van Kenza Foundation zijn:

 • Friends for Ministries in Fellowship
 • Now & Leter
 • Stichting Adam Helpt
 • Stichting Carabic
 • SESZO
 • Stichting Mens en Samenleving
 • De Kazerne Reigersbos
 • The Village Kitchen
 • Compassion
 • Howard D
 • Golden Stardust Events
 • Galilee

Doelstelling
Kenza Foundation is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor mensen en hen ondersteuning biedt bij het ontdekken en benutten van talenten, kansen en mogelijkheden. Dit doet Kenza Foundation onder andere door een ontmoeting mogelijk te maken, perspectief te bieden en samenredzaamheid te stimuleren. De kernactiviteit en doelstelling van Kenza Foundation is het activeren, motiveren, stimuleren en ondersteunen van mensen door het organiseren en aanbieden van diverse programma’s, projecten, activiteiten, evenementen en concerten voor zowel jong als oud. De kernwaarden van Kenza Foundation liggen in wederzijds begrip, respect, dialoog en educatie en wij zien dit als noodzakelijk voor het welzijn van de Nederlandse samenleving.

Colossenzen 3:23; Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen

De vertrouwenspersoon
Kenza Foundation hecht veel waarde aan goede omgangsvormen binnen de organisatie. Deze hebben betrekking op een veilig en stimulerend werk- en leefklimaat, waarbij medewerkers op respectvolle wijze met elkaar omgaan en waarbij wederzijdse acceptatie en vertrouwen belangrijke waarden zijn. Een vertrouwenspersoon heeft met betrekking tot een goed, veilig en stimulerend werk- en leefklimaat een belangrijke functie. Wanneer het mankeert aan dit klimaat dan kunnen medewerkers naar een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor en begeleiding bieden aan een ieder die vragen of problemen heeft in relatie tot de organisatie. Zij is niet gericht op het oplossen van (organisatorische) problemen, maar op het bieden van hulp of ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing. De directie van Kenza Foundation heeft een centrale vertrouwenspersoon aangesteld. Hans Tims, Senior Pastor en regioleider Friends for Ministries in Fellowship, is de centrale vertrouwenspersoon. U kunt hem bereiken via info@friendsforministries.nl.

Tevens is hier het regelement vertrouwenspersoon te raadplegen Regelement vertrouwenspersoon Kenza Foundation.pdf